භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » Demister / මීදුම Eliminator » සැකසුම්ෙපති Pack වර්ගය මීදුම Eliminator
  • /img / vane_pack_type_mist_eliminator.jpg

සැකසුම්ෙපති Pack වර්ගය මීදුම Eliminator

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

විශේෂයෙන් තීරුව ඉහළ හෝ පැත්ත වාෂ්ප මධ්යස්ථාන ස්ථාපිත අදාළ, මීදුම ජල බිඳිති ඉවත් කිරීමට, දියර entrainment හා වාෂ්ප දී සුළු ඝන අංශු.

විශේෂයෙන් සුළු ඝන අංශු සහ ස්ඵටික නඩුවේ, මෙම සැකසුම්ෙපති ඇසුරුම වර්ගය demister ශක්තිමත් වැසීයාම විරෝධී කාර්යසාධනය, මෙම කම්බි දැලක් demister 't එය විස්ථාපනය \ හැකි.

5 ට වඩා විශාල ජල බිඳිති සඳහාμඑම්, සාමාන්යයෙන් පුරා ඉවත් කාර්යක්ෂමතාව 95%.

මෙනු