භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » Demister / මීදුම Eliminator » සුලි මණ්ඩලය මීදුම Eliminator
  • /img / swirl_board_mist_eliminator.jpg

සුලි මණ්ඩලය මීදුම Eliminator

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

ඉහළ වන බැවින් එහි, විශාල මෙහෙයුම් ධාරිතාව, අඩු පීඩන පහත හා ඉහළ මෙහෙයුම් නම්යශීලී.

මීදුම සැලකිය යුතු බලපෑමක් හා දූවිලි සැකසුම් සමග, මීදුම කාර්යක්ෂමතාව% ~ 99% 90 ක් පමණ දක්වා ළඟා.

මෙනු