භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » අහඹු ඇසුරුම් » ලෝහ අහඹු ඇසුරුම් » සුපිරි මිනි රිං
  • /img / super_mini_ring_smr-47.jpg

සුපිරි මිනි රිං SMR

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න
  • විෂ්කම්භය-කිරීමට උස අනුපාතය 0.2 ~ 0.4 වේ
  • බස්ණාහිර වන fanging අවලංගු කරන්න, අභ්යන්තර නැවීමට ලක්වන චාප මගින් ඛණ්ඩරා තහඩු සමග ඇසුරුම් ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම
  • සාධාරණ ගලා නාලිකාව ව්යුහය, අඩු පීඩන පහත
  • සැකසීම ධාරිතාව හා මහා මාරු කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු
  • ප්රමාණ ලබා ගත 16, 25, 38, 50, 75
  • එස් එස් දව, ලබා ගත, CS, Cu, අල්, ෙමොනල්වලින්, පීපී, RPP, පීවීසී, CPVC, හෝ වෙනත් ඉල්ලීමක්
මෙනු