භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » දියර බෙදාහැරීමේ » ST-2 ද්රව බෙදාහැරීමේ
  • /img / st_2_liquid_distributor.jpg

ST-2 ද්රව බෙදාහැරීමේ

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

ප්රධාන ලක්ෂණ:

1.අනන්ත ස්ථානය බවට බහු ලක්ෂ සිට ද්රව බෙදාහැරීමේ කරන්න. බෙදා හැරීම එකම ප්රමිතියක් යටතට ආකර්ෂණීය ප්රවර්ධන ඇත. රේඛාව බෙදා හැරීම සහ මතුපිට diatribution සැබෑ කරන්න.

2. Eakage අවහිර නිර්මාණය.

3. සරල ඉදිකිරීම්, අඩු තැන් දරණුව, සැහැල්ලු, පහසු ස්ථාපනය.

මෙනු