භාෂාව

නිවස » පුවත්

සඳහා සහභාගී වන 2011 KHIMIA

පලකරන්නා මත 2017-11-14

KHIMIA මොස්කව් ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානයේ දී පැවැත්වේ, මෙම ප්රදර්ශනය රුසියාවට ජාත්යන්තර ප්රදර්ශන මධ්යස්ථානයේ විසින් අනුග්රහය, එය කර්මාන්ත හා වෙළඳ රුසියාව අමාත්යාංශය විසින් සහාය දුන් ජාත්යන්තර ප්රදර්ශනය, බලශක්ති දෙපාර්තමේන්තුව, විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව හා රුසියාව රජයේ දෙපාර්තමේන්තු.

SUTONG ප්රදර්ශන සංවිධාන මත බොහෝ සෙයින් සාර්ථක 2011 KHIMIA!

 

මෙනු