භාෂාව

Nantong Sutong වෙන් තාක්ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ් (මින්: SUTONG) මහා මාරු කිරීම හා වෙන් තාක්ෂණය සඳහා විශ්වසනීය සහ මුළු විසඳුම් ඉදිරිපත් ගෝලීය හවුල්කරුවා වන්නේ. අප ආරම්භ කළ අතර 1986 හා Jiangsu Nantong පිහිටා, චීනයේ, සුන්දර නගරයක්. අප පර්යේෂණ කැප වන, සංවර්ධනයක්, නිර්මාණ, නිෂ්පාදනය, තීරුව අභ්යන්තර හා ඇසුරුම් ස්ථාපනය සහ එකී.

මෙනු