භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » අහඹු ඇසුරුම් » ප්ලාස්ටික් අහඹු ඇසුරුම් » Heilex ඇසුරුම්
  • /img / aaa.jpg

Heilex ඇසුරුම්

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

ආචාර ක්රියාවලිය උපකරණ සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙන, 1980 දී Maspak මත පදනම්

කුඩා ඝනත්වය, විශාල මතුපිට ප්රදේශයක්, latge බලරහිත, ප්රති-corrossion, හොඳ පැල්ලම් ප්රතිරෝධය

ප්රමාණ ලබා ගත 50, 76, 100

පීපී දව, ලබා ගත, RPP, පීවීසී, CPVC

මෙනු