භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » තීරුව බන්දේසි » ස්ථාවර Valve මූර්තිය
  • /img / fixed_valve_tray.jpg

ස්ථාවර Valve මූර්තිය

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

ස්ථාවර කපාටයක් තැටි කෙලින්ම තහඩු මතුපිට කපාට සිදුරු ඇත, කපාට සහ තැටි තහඩු සමස්තයක් ලෙස ය.

ප්රධාන ලක්ෂණ: විශාල නිෂ්පාදන ධාරිතාව, ඉහළ තැටි කාර්යක්ෂමතාව, අඩු තැටි පීඩනය පහත, සරල ව්යුහය, අඩු වියදම, ද්රව්ය ස්වයං බහුඅවයවීකරණය වීමේ දී ද ආසවනය ක්රමය සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු. 

මෙනු