භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » Demister / මීදුම Eliminator
නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය

Demister / මීදුම Eliminator

SUTONG කම්බි දැලක් demister ඉදිරිපත් කරයි, සැකසුම්ෙපති ඇසුරුම වර්ගය මීදුම eliminator හා සුලි මණ්ඩලය මීදුම eliminator.

  • ලෝහ කම්බි දැලක් Demister

  • කම්බි දැලක් Demister

  • සැකසුම්ෙපති Pack වර්ගය මීදුම Eliminator

  • සුලි මණ්ඩලය මීදුම Eliminator

නිවස පෙර 1 ඊළඟ අවසානය
මෙනු