භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » අහඹු ඇසුරුම් » පිඟන් මැටි අහඹු ඇසුරුම්
නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය
  • පිඟන් මැටි Cacade මිනි රිං

  • පිඟන් මැටි ගමනට සූදානම් කර රිං

  • පිඟන් මැටි Pall රිං

  • පිඟන් මැටි Raschig රිං

නිවස පෙර 1 ඊළඟ අවසානය
මෙනු