භාෂාව

නිවස » නිෂ්පාදන » දියර බෙදාහැරීමේ » ඇඳ Limiter
  • /img / bed_limiter.jpg

ඇඳ Limiter

 නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

ST-2 ද්රව බෙදාහැරීමේ සමඟ භාවිතා කළ.

ද්රව මතුපිට බෙදා ගන්න.

මේ අතර, it`s ඇඳ limiter ලෙස ද භාවිතා.

මෙනු