ភាសា

ទំព័រដើម » ព័ត៍មាន

យ៉ាងកក់ក្តៅអបអរសាទរ 200kt នេះ / គម្រោង glycol អេទីឡែនដែលជាធ្យូងថ្មការធ្វើឱ្យបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមឡើងបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលតែមួយ!!

បង្ហោះនៅលើ 2017-11-14

យ៉ាងកក់ក្តៅអបអរសាទរ 200kt នេះ / គម្រោង glycol អេទីឡែនដែលជាធ្យូងថ្មការធ្វើឱ្យបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមឡើងបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលតែមួយ!!

 

ម៉ឺនុយ