ភាសា

ទំព័រដើម » ព័ត៍មាន

យ៉ាងកក់ក្តៅអបអរសាទររុក្ខជាតិផ្តាច់ hydrogen peroxide ដែលបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមឡើងបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលតែមួយ! សំណុំពេញលេញនៃការអន្ដរជាតិនិងការវេចខ្ចប់ត្រូវបានជួរឈរដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្គត់ផ្គង់!

បង្ហោះនៅលើ 2017-11-14

យ៉ាងកក់ក្តៅអបអរសាទររុក្ខជាតិផ្តាច់ hydrogen peroxide ដែលបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានចាប់ផ្តើមឡើងបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលតែមួយ! សំណុំពេញលេញនៃការអន្ដរជាតិនិងការវេចខ្ចប់ត្រូវបានជួរឈរដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្គត់ផ្គង់! 

 

ម៉ឺនុយ