ភាសា

ទំព័រដើម » ព័ត៍មាន

បណ្ឌិត្យសភាមកពីបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនទស្សនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងដឹកនាំការអភិវឌ្ឍនៃការវេចខ្ចប់ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ថ្មី.

បង្ហោះនៅលើ 2017-11-14

បណ្ឌិត្យសភាមកពីបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនទស្សនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនិងដឹកនាំការអភិវឌ្ឍនៃការវេចខ្ចប់ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ថ្មី.

 

ម៉ឺនុយ